Salgs- og leveringsbetingelser

Vores standard betingelser

1) Almindelige betingelser

Hvor andet ikke er aftalt i tilbud eller ordrebekræftelse, gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Det afgivne tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato.

Eventuelle omkostninger, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, teleselskab, internet- udbydere, beredskabsvæsen eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er PIT Hegn uvedkommende.

Der tages forbehold for afgiftsændringer, herunder punktafgifter.

2) Ansvarsbegrænsning

Uden for kundens matrikel indhenter PIT Hegn oplysninger om kabler i jorden fra Ledningsejerregistret (LER).

Inden for kundens egen private matrikel, påhviler det kunden at oplyse PIT Hegn A/S om placering af kabler med mere. Placering af sådanne kabler i hegnslinjen afmærkes før arbejdets opstart og er under kundens ansvar.

Er der kabler/rørføringer i jorden som hindrer at arbejdet kan udføres med maskiner, kan det medføre håndgravning. Merprisen for håndgravning vil være at betragte som et ekstra arbejde, der faktureres ud over tilbudssummen. På samme vis vil evt. udgifter i forbindelse med energiselskabets påvisning af kabler ske for kundens regning – det er ikke indregnet i tilbuddet.

Såfremt der på kundens matrikel sker beskadigelse af ikke påviste kabler, ledninger med mere er PIT Hegn A/S ikke erstatningspligtig.

PIT Hegn er i intet tilfælde, ansvarlig for driftstab herunder, men ikke begrænset til, avancetab, finansielt tab, indtægtstab (forretningsmæssigt eller omsætning), uanset om PIT Hegn er blevet informeret om risikoen for sådan tab. Ovenstående gælder eksempelvis ved overgravning af kabler, for sen levering, tyveri fra kundens ejendom.

PIT Hegns erstatningsansvar over for kunden i henhold til aftalen, kan ikke overstige kr. 250.000, – pr. hændelse og i alt pr. år.

3) Force majeure

Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller hertil knyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, offentlige restriktioner, import- eller eksportforhold, naturkatastrofer, omfattende arbejdskonflikt, brand eller lignende.

I tilfælde af force majeure, herunder strejke, lockout fra såvel kunden eller PIT Hegn egne med- arbejdere eller underleverandører m.v. hæfter PIT Hegn ikke for sine ydelser.

Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri montage, og som ikke skyldes PIT Hegns forsømmelse eller undladelse herunder materialers undergang, leverandørers, trans- portørers eller anden tredjemands svigt o.l. fritager PIT Hegn fra ansvar for opgavens udførelse.

Opsætningsdatoer er med forbehold og kan til enhver tid ændres som følge af force majeure, vejrforhold samt sygdom. PIT Hegn kan ikke gøres økonomisk ansvarlig (direkte eller indirekte) for evt. følger i forbindelse med ændring af opstartsdatoen.

4) Ændringer, løbende kontrakter og reklamation

  • Forbrugte timer i administration, produktion og montage faktureres 100%

  • Specielt Indkøbte og/eller producerede materialer faktureres 100% af PIT Hegns salgspris.

Ændringer og/eller annullering af ordre skal modtages skriftligt.

Ved ændring og/eller annullering af ordre gælder følgende:

Løbende kontrakter, som eksempelvis serviceaftaler er bindende i minimum 12 måneder. Aftalen fornys herefter automatisk uden varsel med 1 år ad gangen. Opsigelsesvarslet er for begge parter 3 måneder før serviceaftalens hovedforfald. Opsigelse skal ske skriftligt.

For så vidt angår privatkunder (B2C) er købelovens bestemmelser om reklamationsret gældende for aftalen. Ved mangler anmeldt inden for reklamationsperioden – uanset karakter og antal – er kunden berettiget til at anmode om reparation eller servicering af produktet. Konstateres der ingen fejl og/eller mangler som PIT Hegn har ansvaret for, kan kunden faktureres for anvendt tid/materialer.

Kunden kan ikke som følge af mangler hæve købet.

Reklamationen skal ske straks ved modtagelse af leverance. Kunden skal skriftligt gøre PIT Hegn opmærksom på en eventuel fejl eller mangel senest 8 dage efter afleveringsdato. For øvrige fejl og mangler skal kunden ligeledes, senest 8 dage efter konstateret fejl, skriftligt anmode om udbedring heraf. Sker det ikke, bortfalder kundens reklamationsret på en given fejl/mangel.

Ved reklamation skal PIT Hegn senest 5 arbejdsdage efter anmeldelse påbegynde fejlretning, medmindre der er tegnet serviceaftale der angiver andet.

5) Montage

Tilbud er ikke indeholdt 230V tilslutning og er ikke indeholdt udførelse af føringsveje generelt. Det forudsættes at entreprisen kan udføres i en kontinuerlig proces inden for normal arbejdstid.

Afsætning af hjørner, højder og knækpunkter i hegnslinjen påhviler bygherren. Afsætningen skal være fortaget ved arbejdets begyndelse.
Adgang til, og rundt om hegnslinjen skal være etableret således, at det er muligt af køre med almindeligt montageudstyr langs hele hegnslinjen.
Hvis PIT Hegns montører, teknikere eller underleverandør kører forgæves til en opgave, eller udsættes for ventetid der ikke kan tilskrives PIT Hegns egne forhold, forbeholder PIT hegn sig ret til at fakturere kunden forbrugt tid samt kørsel.
Opgravet jord, betonaffald samt øvrigt hegnsaffald efterlades i hegnslinjen, såfremt andet ikke er aftalt.
Tilbuddet er givet ud fra sand og muldjords forhold.
Omkostninger i forbindelse med uforudsete hindringer i grunden, herunder murbrokker, gammel vej, fundamenter, trærødder m.v., er ikke medregnet i tilbuddet. Samtidig er rydning af eventuelt levende hegn ikke inkluderet i tilbud.
Ved ekstrem tørke og frost, må der påregnes ekstra omkostninger til boring af huller, lige som eventuel håndgravning pga. kabler mv. ikke er medregnet i tilbuddet.
Eventuelle vinterforanstaltninger er ikke medregnet.
Eventuel reetablering af spor i græs/terræn som følge af montage af hegn/porte med mere er ikke medregnet.
Reetablering af belægninger eller asfalt er ikke medregnet.
Arbejdet er endvidere tilbudt i henhold til Entreprenørforeningens generelle forbehold samt AB 92, dog ekskl. § 6.

6) Serviceaftaler

Ved serviceaftaler forstås aftaler, hvor PIT Hegn påtager sig at servicere de i servicekontrakten nævnte produkter. Det kan være sig mekaniske produkter samt hegn eller produkter som er automatiseret.

Kunden forpligter sig til kun at lade PIT Hegn, udføre service, reparationer eller ændringer og lignende på, det i serviceaftalen beskrevet produkt.

Serviceeftersyn, funktionseftersyn og/eller hegnsrundering udføres det antal gange aftalen lyder på.

Tidspunkt for serviceeftersyn, funktionseftersyn og/eller hegnsrundering fastsættes af PIT Hegn.

Reaktionsvarsel ved kundens ønskede serviceeftersyn, er defineret i serviceaftalen. Reaktions- varsel defineres ved arbejdstimer i tidsrummet 8.00 til 16.00 mandag til fredag. Ved kundens specifikke ønske om at få udført serviceeftersyn uden for nævnte tidsrum, udføres dette i regning.

Der betales et tilkaldsvederlag pr. tilkald. Nærmere beskrevet i serviceaftale.

Serviceaftalen omfatter teknisk service på aftalte produkter, udbedring af skader på hegn samt porte. Påbegyndelse af opgaven er defineret ved reaktionsvarsel. Er det ikke muligt at udbedre skader på stedet, sikres hegnslinjen eller portens funktion ved opsætning af mobilhegn. I særlige tilfælde vil PIT Hegn tilbyde stationært vagtpersonale i regning. Skader udbedres efterfølgende og afsluttes hurtigst muligt.

Evt. forbrugte reservedele, hegnsmaterialer og komponenter vil blive faktureret kunden i henhold til PIT Hegns gældende listepriser.

Det påhviler kunden at sikre fri bevægelighed af bestilte serviceeftersyn, hvor teknikeren ikke kan udføre, det bestilte arbejde på grund af forhold som PIT Hegn er uden ansvar for, udføres i regning.

7) Betalingsbetingelser

Tilbud og ordrer er givet under forudsætning af efterfølgende tilfredsstillende kreditvurdering.

Ved kundens afgivelse af ordre skriftligt eller mundtligt er der indgået endelig aftale mellem parterne.

PIT Hegns betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato. Efter forfaldsdato beregnes 1,75% rente pr. påbegynd måned. Ved forsinket betaling er PIT Hegn berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykkerskrivelse til kunden.

Ved ordre over kr. 15.000, inkl. moms – forbeholder PIT Hegn sig retten til at fakturere 50 % af ordresummen ved ordreafgivelse. Resten af ordrebeløbet kan PIT Hegn forbeholde sig retten til at aconto fakturere i takt med arbejdets færdiggørelse.

På samme vis forbeholder PIT Hegn sig retten til at fakturere en relativ del af tilbudssummen ved ordreafgivelse, på den andel af tilbuddet der vedrører kundetilpassede specialvarer.

Ved montageopgaver, skal sådanne forud faktureringer betales inden arbejdet påbegyndes.

Kunden kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdelsesret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede varer/ydelser. Ejendomsretten for leverede varer, overgår først til kunden ved betaling af hele kontraktsummen.

Særligt for så vidt angår serviceaftaler aftales det:

  • At prisen reguleres i overensstemmelse med udviklingen i Lønindekset for Bygge og Anlæg, dog minimum 3%, og faktureres månedligt, kvartalsvis eller årligt alt efter specifik aftale. Aftalen faktureres uden yderligere information herom.

  • At en periode betales forud.

  • At der betales for særskilt for tilkald, forbrugte reservedele og materialer.

8) Lovgivning og værneting

Denne aftale er underkastet og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Eventuelle tvister skal afgøres ved domstolene i Danmark. PIT Hegns værneting er Retten i Svendborg. Uanset her- for kan PIT hegn vælge, at enhver tvist relateret til aftalen skal afgøres endeligt og bindende for begge parter ved voldgift i overensstemmelse med de gældende regler for voldgift, her under begge parters ret til valg af 1 voldgiftsmand.

Ringe den 28. marts 2022.

Kontakt os

Ring på: 
6225 1254

eller skriv: